Gezangboek.nl Ps 13 Hoe lang, o Heer', mijn toeverlaat

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Hoe lang, o Heer', mijn toeverlaat,
vergeet Gij mijnen jammerstaat?
Hoe lang zult Gij, in mijn ellenden,
van mij Uw vriendlijk aanschijn wenden?
Daar al mijn moed en kracht vergaat.

2 Hoe lang zal ik, door tegenheen,
in 't hart vergeefs ontwerpen smeen;
en vruchtloos schreien ganse dagen?
Hoe lang zal mij mijn vijand plagen;
en mij verachtelijk vertreen?

3 Aanschouw mijn ramp, verhoor mij, Heer';
ai, zie op al mijn lijden neer.
Verlicht, mijn God, verlicht mijn ogen,
en laat Uw goedheid niet gedogen,
dat mij de slaap des doods verteer'.

4 Opdat de vijand, die mij haat,
niet juich' in mijn bedrukten staat,
mij nooit van God verlaten noeme;
noch in mijn wanklen zich beroeme,
dat mij hun overmacht verslaat.

5 Maar, in dit smartelijk verdriet,
mistrouwt mijn hart Uw goedheid niet.
Neen, 't zal zich in Uw heil verblijden.
Ik zal den Heer' mijn lofzang wijden,
die mij genadig bijstand biedt.

Bron: Psalm 13 Laus Deo, Salus Populo

JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact