Hoor, de eng'len zingen de eer

Voorspel + 2+1 verzen

Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer'
Vreed' op aarde, 't is vervuld
God verzoent der mensen schuld
Voegt u, volken, in het koor
dat weerklinkt de hemel door
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer'
Hij, die heerst op 's hemels troon
Heere Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer'
Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd
Al Uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer'

F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) Bron: UM42,W124 Charles Wesley/W.Barnhard


Over Gezangboek.nl

Contact